در زیر می توانید برخی مصاحبه های تلویزیونی دکتر مهدی سلیمی را مشاهده نمایید.