در زیر می توانید برخی مصاحبه های تلویزیونی دکتر مهدی سلیمی را مشاهده نمایید.  
   
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید